Prodejní a záruční podmínky

 

 

Prodejní a záruční podmínky firmy Jindřich Kreis,se sídlem v Opavě, na ulici Vodárenská 2727/15a

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím faktury, daňového dokladu (daňový doklad slouží zároveň jako záruční list), podpisem kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato v provozovně prodávajícího, případně od dopravce, či vyzvednuto na poště.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon. Součásti elektrokola jako jsou žárovky, brzdové špalky, duše, pláště, řetězy, lanka a kabeláž jsou považovány za spotřební materiál. Jako takové mohou být reklamovány nejpozději do 14 dnů od zakoupení (převzetí) výrobku. V případě potřeby výměny lze tyto součásti zakoupit v libovolném obchodě s cyklistickým či obdobným vybavením. Záruka se vztahuje na výrobní vady a práce spojené s jejich odstraněním.

Záruka na ty části baterie, které nejsou citlivé na neodborné zacházení uživatele – tedy obal baterie, elektronika (BMS), nabíječka jsou kryty standardní zárukou v délce 24 měsíců. Chemická část baterie – tedy aku-packy mají omezenou záruku na 6 měsíců . V případě, že je deklarován pokles výkonu baterie po uplynutí této doby, reklamace nebude uznána jako záruční. Pokud LiPol nebo LiIon baterie vykazuje jakékoli poškození nebo malou kapacitu, pak se toto prokáže při primárním formátování u výrobce, případně v rámci prvních 10 nabíjecích cyklů (rozhodně však během oněch 6 měsíců plné záruky).V průběhu prvních nabíjecích cyklů baterie doporučujeme nechat proběhnout celé nabíjecí cykly, tedy začít nabíjet baterii až po odpojení článků baterie (kolo přestane jet) a poté ji nabít najednou do plné kapacity (až po automatické vypnutí nabíječe). Toto doporučení neplatí pro baterie olověné! U olověných akumulátorů (např. Pb -SLA) platí jednoduchá zásada: Po vybití i částečném co nejdříve zajistit nabíjení, neskladovat baterie vybité, hluboké vybíjení ubírá z životnosti baterie více, než více nabíjecích cyklů při méně vybitých bateriích.

Nezapomeňte proto, prosím, že záruční doba a životnost baterií jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem , intenzitou a podmínkami používání a nemusí být stejná jako záruční doba. Při intenzivním , nebo naopak jen občasném užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Kontrola baterií (v rozsahu úplného nabití, kontrolního vybití dle parametrů baterie a následného nabití, což vyžaduje demontáž baterií z akumulátorového pouzdra) v záruční době, je li požadována kupujícím, je bezplatná, pokud je baterie skutečně vadná ve smyslu záručních podmínek. Pokud nejde o vadu záruční, nebo baterie odpovídá naměřenými parametry době a způsobu užívání, je tento úkon zpoplatněn částkou Kč 100,- za 1 baterii (12V) v případě olověných a částkou Kč 10,- za 1 paralelní skupinu článků u baterií Li-Ion, Li-Pol, LiMn a pod.

Povinná záruční prohlídka

Kupující je povinen v době do 12 měsíců od zakoupení přistavit vozidlo na vlastní náklady a nebezpečí k povinné záruční prohlídce do smluvní (záruční) opravny. Záruka se vztahuje na práce spojené s výměnou poškozených nebo opotřebených součástí vozidla. Vadné a vyměněné náhradní díly platí kupující v plné výši , samotný servisní výkon je proveden zdarma. Toto ustanovení se netýká provedení běžné údržby vozidla, která je povinností provozovatele (huštění pneu, seřízení mechanických částí stroje, čištění, mazání apod.), tyto výkony jsou zpoplatněny v cenách stanovených dohodou.

Omezení záruky

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou péčí a údržbou, přetěžováním kola/vozíku/skútru (dále v textu jen vozidla) nebo akumulátoru, na poškození laku nebo korozi, související s vnějšími vlivy prostředí, např. soli, štěrku, průmyslových zplodin atd., jakož i nepatřičným čištěním nevhodnými prostředky. Záruka na součástky, které podléhají zvýšenému opotřebení, je omezena jejich běžnou životností a po jejím překročení jsou tyto součástky ze záruky vyloučeny (např. žárovky, pojistky,lanka, řetězy, pneumatiky, brzdové čelisti/destičky,plastové díly , vnější část kabeláže apod.)

Vyloučení ze záruky

Ze záruky jsou vyloučeny všechny náklady spojené s údržbou nebo servisními prohlídkami. Vyloučeny jsou dále například:

- náklady na cestovné,ubytování,stravování,telekomunikace,

- ztráty na majetku, ztráty na obchodním majetku,

- náklady na dopravu nebo odtah nepojízdného vozidla,

- ztráty vzniklé opotřebením a/nebo snížením hodnoty vozidla.

- Záruka prodávajícího pozbývá svou platnost, jestliže

- nebyl předložen záruční list nebo jestliže údaje v záručním listu neodpovídají skutečnosti,

- neuplatněním reklamačních nároků v řádné lhůtě,

- prodejem vozidla jinému majiteli,

- vozidlo bylo používáno pro účely, způsobem a v podmínkách pro vozidlo zcela nevhodných a nepatřičných,

- jestliže bylo vozidlo používáno pro komerční, sportovní nebo závodní účely,

- nebyla na vozidle prováděna pravidelná údržba,

- opravy, úpravy, prohlídky, jiné zásahy byly provedeny neodborným způsobem,

- k vozidlu byly přidány neoriginální díly nebo příslušenství,

- vozidlo bylo při svém provozu přetěžováno, případně bylo naň namontováno příslušenství,které způsobovalo nadměrné zatěžování, opotřebení nebo poškození některých dílů,

- pokud nebylo vozidlo přistaveno v již zmíněném termínu k záruční prohlídce

- byly používány nesprávné mazací a/nebo čistící prostředky,

- identifikační čísla na vozidle nebo jeho části byla poškozena nebo změněna,

- zacházení a údržba byly prováděny v rozporu s uživatelskou příručkou,

- vozidlo vykazuje poškození a závady způsobené nesprávným zacházením nebo havárií.

 

Uplatnění nároků ze záruky

Nárok ze záruky musí být uplatněn u prodejce bez zbytečného odkladu. Při uplatnění nároku musí se kupující prokázat řádným záručním listem, příp. dokladem o koupi. Rizika a náklady spojené s dopravou vozidla do záruční opravny a riziko dopravy zpět jeho majiteli, jdou k tíži kupujícího. Kupující je povinen přistavit vozidlo k opravě v dohodnutém termínu, dohodnutým způsobem a včas. Záruční opravna je povinna odstranit vadu v záruční době nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Kupující bere na vědomí, že pokud z důvodu např.zjištění neopravitelné vady, nebo opakující se stejné vady a podobně (viz ustanovení shora uvedených právních norem) dojde k vrácení zboží kupujícím, a bude toto zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení, nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 120,-Kč / započatý den.


 

V Opavě

dne 1.ledna 2010